You are here

CAC Activities Archive

14 กุมภาพันธ์ 2561  -- แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดตัวโครงการรับรองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SME มีนโยบาย ระบบควบคุมภายใน และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยป้องกันการให้สินบน ซึ่งจะเป็นการขยายวงธุรกิจสะอาดของประเทศไทยให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยให้ SME...
CAC SME Certification โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ได้ริเริ่มโครงการ CAC SME Certification เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวร่วมต่อต้านการให้และรับสินบนในภาคเอกชน โครงการฯ ได้จัดทำ CAC SME Anti-Bribery Toolkit เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน...
เรียน สมาชิกโครงการ CAC ทุกท่าน คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. มีมติให้เลื่อนเวลาใช้งานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (Working Paper) เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองออกไปอีก 1 ปี จากเดิมคือ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเรียนรู้และเตรียมตัวใช้งานกระดาษทำการ สำหรับหลักสูตรอบรมการสอบทานให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน...
ข้อพึงทราบเกี่ยวการเข้าร่วมโครงการ CAC และกระบวนการรับรอง นิติบุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อแสดงถึงจุดยืนของนิติบุคคลนั้นว่า จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ยังไม่ถือว่า CAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิกของนิติบุคคลนั้น เนื่องจากนิติบุคคลผู้ประกาศเจตนารมณ์ต้องทำแบบประเมิน Self-Evaluation Tool for...
The National Anti-Corruption Commission (NACC) has released Guidelines on Appropriate Internal Control Measures for juristic Persons to prevent bribery of state officials, foreign public officials and agents of public international organizations. The Guideline content comprise of 2 part which are Explaination of section 123/5 and case studies on the application of section 123/5 and Best practices...

Pages