You are here

CAC Activities Archive

เรียน สมาชิกโครงการ CAC ทุกท่าน คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. มีมติให้เลื่อนเวลาใช้งานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (Working Paper) เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองออกไปอีก 1 ปี จากเดิมคือ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเรียนรู้และเตรียมตัวใช้งานกระดาษทำการ สำหรับหลักสูตรอบรมการสอบทานให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน...
  สมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต                 24 มีนาคม 2560 สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” (MOU)...

Pages