You are here

CAC Activities Archive

  สมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต                 24 มีนาคม 2560 สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” (MOU)...

Pages