You are here

CAC Activities Archive

      สืบเนื่องจากโครงการ CAC ได้กำหนดกรอบระยะเวลา 18 เดือน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนใจให้แก่บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองได้ตระหนักถึง ตุ้นทุนของเวลาและการกระทำสำคัญกว่าคำพูด โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน เป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ ดังนั้น การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ กับ CAC เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน...
21 กันยายน 2559 - Thai CAC หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้จัดงาน Executive Briefting ครั้งที่ 3 ประจำปี 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ท่านกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ...
​​​​​​   ประกาศเลื่อนวันจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559" จากวันที่ 4 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน      
9 กันยายน 2559 - โครงการ CAC จัดงาน Executive Briefing ครั้งที่ 2 ประจำปี 2016 ตอน Experiences Sharing of CAC Certification Process งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจากแต่ละบริษัทได้เข้ามารับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CAC รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น การจัดทำเนื้อหา หรือตัวอย่างเอกสารต่างๆ...

Pages