You are here

CAC Activities Archive

21 กันยายน 2559 - Thai CAC หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้จัดงาน Executive Briefting ครั้งที่ 3 ประจำปี 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ท่านกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ...
​​​​​​   ประกาศเลื่อนวันจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559" จากวันที่ 4 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน      
9 กันยายน 2559 - โครงการ CAC จัดงาน Executive Briefing ครั้งที่ 2 ประจำปี 2016 ตอน Experiences Sharing of CAC Certification Process งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจากแต่ละบริษัทได้เข้ามารับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CAC รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น การจัดทำเนื้อหา หรือตัวอย่างเอกสารต่างๆ...
  หมายเหตุ   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากต้องการยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันทำการ หรือ ก่อนวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อให้สิทธิ์กับผู้สนใจท่านอื่น ๆ  ในกรณีที่ต้องการยกเลิก แต่ไม่แจ้งล่วงหน้า 7 วันทำการ หรือ ก่อนวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อ 1 ที่นั่ง จำกัดคนเข้าร่วม 80 คน ...

Pages