You are here

การขอขยายระยะเวลายื่นขอรับรอง

 

 

 

สืบเนื่องจากโครงการ CAC ได้กำหนดกรอบระยะเวลา 18 เดือน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนใจให้แก่บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองได้ตระหนักถึง ตุ้นทุนของเวลาและการกระทำสำคัญกว่าคำพูด โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน เป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้

ดังนั้น การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ กับ CAC เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน จึงควรมีกรอบเวลาเป็นเครื่องเตือนบริษัทให้เร่งดำเนินการ โดยกรอบเวลาดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 เป็นต้นมา

จากการกำหนดกรอบระยะเวลานี้ ทำให้เกิดการแบ่งบริษัทประกาศเจตนารมณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก คือ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์มาก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2558 ให้ใช้วันดังกล่าวเป็นวันนับเริ่มต้นระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2559 ที่กำลังจะถึงนี้

กลุ่มที่สอง คือ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ามาหลังวันที่ 1 ก.ค. 2558 กำหนดครบ 18 เดือนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทลงนาม

ในกรณีที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะยื่นขอรับรองได้ไม่ทันภายในระยะเวลา 18 เดือน โครงการ CAC ยินดีให้บริษัทชี้แจงสาเหตุความล่าช้าว่าเป็นเพราะเหตุใด และกรอบเวลาที่บริษัทคิดว่าจะยื่นขอรับรองได้ควรจะเป็นเมื่อใด โดยบริษัทจัดทำจดหมายขอขยายระยะเวลายื่น ลงนามโดยประธานกรรมการหรือ CEO และส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (ซึ่งปัจจุบัน IOD รับหน้าที่นี้อยู่) ก่อนครบกำหนดระยะเวลายื่นขอรับรอง ล่วงหน้า 3 เดือนหรือก่อนวันครบกำหนด

ยกตัวอย่าง

“ถ้าบริษัทท่านอยู่ในกลุ่มแรก กรอบระยะเวลา 18 เดือนยื่นขอรับรองคือตั้งแต่ 1 ก.ค.2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559 แต่เนื่องจากวันปิดรับเอกสารยื่นขอรับรองจะปิดทุกวันที่ 15 ของเดือนสิ้นไตรมาส วันครบกำหนดที่บริษัทจะยื่นขอรับรองได้จึงเป็นวันที่ 15 ธ.ค. 2559 หากบริษัทท่านคาดว่าจะส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลานี้ บริษัทควรจัดทำจดหมายขอขยายเวลาส่งเข้ามาที่ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2559”

กรอบระยะเวลาที่บริษัทขอขยายเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ผลการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเหตุผลและมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ

การจัดทำจดหมายขอขยายระยะเวลานั้น บริษัทสามารถร่างขึ้นได้ โดยให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้

- จดหมายเรียนประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- อธิบายสาเหตุที่ทำให้ล่าช้า / สาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้การจัดทำแบบประเมินตนเองไม่เป็นไปตามแผน

- กรอบระยะเวลาที่บริษัทคาดว่าจะส่งเอกสารยื่นขอรับรองได้ (สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน)

- ลงนามโดยประธานกรรมการหรือ CEO

- Email ผู้ประสานงานของบริษัท เพื่อแจ้งผลให้ทราบ

 

คำถามยอดนิยมของบริษัทต่อเรื่องนี้ก็คือ

“ถ้าบริษัทยื่นขอรับรองแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้รับการรับรองภายใน 18 เดือน จะถือว่าบริษัทหมดอายุและต้องถูกถอดจากบัญชีรายชื่อบริษัทประกาศเจตนารมณ์หรือไม่ ?”

คำตอบคือ “ไม่” เพราะ 18 เดือนใช้จับเวลายื่นขอรับรองของบริษัทเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาเอกสาร ทั้งนี้ หากบริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง บริษัทจะต้องกลับไปแก้ไขประเด็นที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติแนะนำ และส่งกลับมาให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณาในรอบไตรมาสถัดไป

“ในกรณีที่บริษัทนำเอกสารกลับแก้แล้ว แต่ก็ยังไม่ผ่านอีก บริษัทจะเป็นอย่างไร ?

คำตอบคือ ถ้าผลสุดท้ายบริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง และเลยระยะเวลายื่นขอรับรอง 18 เดือนแล้ว บริษัทก็จะต้องถูกถอดชื่อและเว้นวรรคการเข้าร่วมระยะเวลา 6 เดือน และหลังจากพ้น 6 เดือน บริษัทสามารถกลับเข้ามาประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอรับรองได้อีกครั้ง