You are here

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรอง

           ด้วยในปัจจุบันกระบวนการยื่นขอรับรองได้พัฒนาขั้นตอนการพิจารณาที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่จะยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการฯ นั้น จะต้องแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิง ให้แก่คณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee) เป็นผู้พิจารณา

ซึ่งขั้นตอนการพิจารณานี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนปัจจุบัน และปรากฏว่ามีบริษัทให้ความสนใจยื่นขอรับรองมากขึ้นทุกไตรมาส ส่งผลให้ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแบ่งเบาปริมาณงานตรวจสอบเอกสาร และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้แก่บริษัทต่างๆ โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้รับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอาไว้เอง จึงมีความจำเป็นที่ทางโครงการจะต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อโครงการในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เก็บค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองจากบริษัท เป็นจำนวน 8,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (หรือตั้งแต่การยื่นเอกสารขอรับรองในไตรมาส 3/2560) เป็นต้นไป

โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเก็บจากทั้งบริษัทที่ยื่นเอกสารขอรับรองกับทาง CAC เป็นครั้งแรก และบริษัทที่ยื่นขอต่ออายุการรับรองหลังครบกำหนดสามปีแล้ว 

สำหรับบริษัทที่ประกาศเจตนามรณ์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ว่านี้ จนกว่าบริษัทจะยื่นเอกสารขอรับรอง

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายการสอบทานเอกสารเพื่อขอพิจารณารับรองในรอบไตรมาสนั้นและสิทธิแก้ไขเอกสารตามข้อแนะนำจากคณะกรรมการฯ โดยค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองนี้ไม่ถือเป็นการรับรองผลการพิจารณาให้การรับรองแก่บริษัท และไม่สามารถเรียกคืนได้

 

โปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ทางอีเมล์ [email protected] เพื่อขอใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการส่งเอกสารยื่นขอรับรอง

วิธีการชำระเงิน

  1. สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชี ในนาม "สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย" หรือ
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิทยุ เลขที่บัญชี 049-4-034-25-5

หมายเหตุ  *ทางบริษัทไม่สามารถขอหักภาษีณ ที่จ่าย 3% ได้เนื่องจากองค์กรจดทะเบียนในนามสมาคม ตามข้อ 8(2) ตามคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2528 และทป. ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2544