You are here

เลื่อนเวลาใช้งานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

เรียน สมาชิกโครงการ CAC ทุกท่าน

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. มีมติให้เลื่อนเวลาใช้งานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (Working Paper) เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองออกไปอีก 1 ปี จากเดิมคือ 1 มกราคม 2560 เป็น
1 มกราคม 2561

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเรียนรู้และเตรียมตัวใช้งานกระดาษทำการ

สำหรับหลักสูตรอบรมการสอบทานให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน ที่ CAC ได้ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี จะจัดอบรมรุ่นแรกในไตรมาส 2/2559 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการโครงการ CAC