You are here

Anti-Corruption Working Paper Program

Date of Training: 
Friday, September 29, 2017

หลักสูตรการอบรมกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

รุ่นที่ 1/2560 จะจัดระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ย. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา

 

หลักสูตรจัดขึ้นสำหรับ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชี

ผู้ที่ต้องการทราบวิธีการสอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร

 

รายละเอียดการสมัคร โปรดดูตามเอกสารแนบ

Comments