You are here

Disclaimer

ข้อพึงทราบเกี่ยวการเข้าร่วมโครงการ CAC และกระบวนการรับรอง

  • นิติบุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อแสดงถึงจุดยืนของนิติบุคคลนั้นว่า จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ยังไม่ถือว่าCAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิกของนิติบุคคลนั้น  เนื่องจากนิติบุคคลผู้ประกาศเจตนารมณ์ต้องทำแบบประเมิน Self-Evaluation Tool for Countering Bribery  เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลา 18  เดือน นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญา ที่ระบุไว้ในคำประกาศเจตนารมณ์
  • การพิจารณาอนุมัติการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นั้น  จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน  และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  และการรับรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการรับรองให้แก่ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของนิติบุคคล  ซึ่งมิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในนิติบุคคลนั้น หากนิติบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นิติบุคคลนั้นต้องชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง
  • ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดที่บริษัทยื่นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นั้น จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ และ CAC จะใช้เพื่อการพิจารณาให้การรับรองเท่านั้น และไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อจำกัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์

  • การใช้ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ CAC กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบุคคลที่ได้ลงนามเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ หรือนิติบุคคลที่ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบุคคลใดมีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น นิติบุคคลนั้นต้องระงับการใช้  เผยแพร่ และถอนตราสัญลักษณ์ของ CAC ออกทันที ทั้งนี้ CAC มีสิทธิถอนคืนการอนุญาตให้ใช้  หรือขอให้ระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินิจของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

  • นิติบุคคลใดที่ยื่นขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว มีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  นิติบุคคลนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา Incident Management ที่มีคณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นผู้พิจารณา ตามลำดับ โดยนิติบุคคลนั้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของนิติบุคคลนั้น โดยมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด