back

Live – Road to Certify 4/2020 – 4 พฤศจิกายน 2563

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน
  • เข้าใจวิธีการออกแบบมาตรการควบคุมภายใน
  • การจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
  • ระบบการแจ้งเบาะแส และการสื่อสาร
  • กรณีศึกษา
  • เอกสารอ้างอิง
  • ถามตอบ

งานนี้เหมาะสำหรับ

·      หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

·      บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

ระยะเวลาสัมมนา: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้  – 2 พฤศจิกายน 2563

วัน/เวลา: พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ WebEx
(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)

กำหนดการ:

09.45 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนา log in เข้าระบบ WebEx
10.00 – 11.00 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการฯ
11.00 – 11.30 น. ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง
11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย