back

Live – SME Clinic 1/2020 26 มิถุนายน 2563

SME Clinic 

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
  • สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
  • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน
  • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน
  • เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืน และความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

งานนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร)
  • ทีมงาน/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการขอรับรอง, compliance 

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • วีธิการขอรับรองและการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
  • วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม
  • ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาการอบรม : 3 ชม.

วัน/สถานที่: วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx

กำหนดการ
09:00 – 10:00 บรรยายขั้นตอนการรับรองและการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
10:00 – 10:15 พักการบรรยาย 15 นาที
10:15 – 11:30 วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม การยื่นเอกสารในการขอรับรอง การใช้ Anti-Bribery e-learning 
11:30 – 12:00 ถาม-ตอบ

ระยะเวลาลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ: Link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาจะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย