back

Live – SME Executive Briefing 2/2020 – 15 กันยายน 2563

SME Executive Briefing งานบรรยายที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงที่มีความสนใจสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างระบบป้องกันการรับและจ่ายสินบน โดยในงานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจหากบริษัทไม่มีกลไกการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งแนะแนววิธีการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง, การจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ, การตรวจสอบและวิธีการติดตามประมวลผลซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะป้องกันการให้และรับสินบน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

·  มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส

·  สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ

·  ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน

·  ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน

·  เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืน และความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

 

งานนี้เหมาะสำหรับ

·  เจ้าของกิจการ

·  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร)

 

หัวข้อที่น่าสนใจ

·  แนวคิดเรื่องคอร์รัปชัน

·  ความจำเป็นของการจัดทำนโยบายและมาตรการควบคุมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

·  ผลกระทบจากการไม่มีนโยบายและมาตรการควบคุมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

·  วิธีการประเมินความเสี่ยง

·  ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาบรรยาย : 1.5 ชม.

วัน/สถานที่: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx

กำหนดการ

13.30 – 14.00 : ผู้เข้าฟังบรรยาย log in เข้าระบบ WebEx

14.00 – 15.00 น. : การบรรยาย

15.00 – 15.30 น. : ถาม – ตอบ

ระยะเวลาการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ – 11 กันยายน 2563

หมายเหตุ: Link เพื่อเข้างานสัมมนาจะจัดส่งให้ผู้ที่ลงทะเบียนฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟังบรรยาย