back

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้รับรางวัล แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566

 

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ร่วมรับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566 จากเวที Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards 2023 โดยสถาบัน Basel Institute on Governance จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งยกย่องแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันที่มีแนวคิดริเริ่ม แนวปฏิบัติที่ดี และมีนวัตกรรมที่โดดเด่นในการจัดการกับการทุจริตและยกระดับมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวร่วมอื่น ๆ ในการดำเนินงานในอนาคต 

นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งขึ้นรับมอบรางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานของแนวร่วมภาคเอกชนไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเอกชนไทย จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นครั้งแรกที่ CAC ได้รับรางวัลนี้ จากผลการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และมีการกำกับดูแล ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้มีความโปร่งใสและยั่งยืน รวมถึง การเป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากท่านผู้ก่อตั้ง CAC คุณชายชัญ จารุวัสตร์ ทีมงาน CAC และ ThaiIOD ทั้งอดีตและปัจจุบัน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายบริษัทเอกชนไทยในแนวร่วม CAC ทั้งหมด ทั้งนี้ ในอนาคต CAC ยังมีแผนสร้างความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและลดระดับปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงแผนส่งเสริมบริษัท SMEs ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชัน”, นายพรหเมศร์กล่าว.-

ติดต่อ CAC: โทรศัพท์: 088-088-5085 Email: [email protected], www.thai-cac.com