back

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติ

ทาง CAC ได้จัดทํา คู่มือแนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติ (Guidelines for Developing Anti-corruption Operating Control) เพื่อให้เป็นแนวทางและตัวอย่างกับบริษัทที่ยื่นขอรับรองกับ CAC สามารถจัดทำมาตรการควบคุมภายในตามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรหรือประเภทรายการหรือกิจกรรมคู่มือแนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติสามารถ download ได้ที่ลิงค์นี้