back

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

CAC ได้จัดทำ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน  สำหรับการประเมินความเสี่ยงและระบุมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คณะทำงานของบริษัทนำไปศึกษาเป็นตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานของเอกสารที่ยื่นเข้ามาเพื่อการขอรับรอง