back

แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุง (Version 4.0) สำหรับบริษัทขนาดใหญ่

แบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่กำลังจะเข้าร่วมกระบวนการรับรองของ CAC โดยบริษัทที่มีแผนจะยื่นขอรับรองระหว่าง 10 ก.ค. 2563 ถึง 1 ก.ค. 2564 สามารถเลือกใช้แบบประเมินตนเองฉบับเดิม 2.1 หรือฉบับปรับปรุง 4.0 นี้ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทที่จะยื่นขอรับรองหลังวันที่ 1 ก.ค. 2564 จะต้องใช้แบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 นี้

Download: แบบประเมินตนเองฉบับ 4.0 (ภาษาไทย) กรุณาตั้งค่าพิมพ์ Print Orientation เป็น Auto และขนาดกระดาษ A4 ก่อนสั่งพิมพ์ผ่าน Printer

ทาง CAC ตระหนักกว่า ท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบประเมินฉบับปรับปรุง 4.0 นี้ จึงมีแผนจะจัดงาน Open House (online): CAC Checklist 4.0 เพื่อตอบข้อสงสัย ขอให้ท่านติดตามกำหนดการได้ที่ Facebook Thai CAC หรือเข้า LINE group โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง