back

Live – Road to Certify 1/2021 – 21 มกราคม 2564

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองกับ CAC  
  • เข้าใจถึง concept ของแบบประเมินตนเอง 71 ข้อฉบับปรับปรุง เวอร์ชั่น4.0
  • เรียนรู้ถึง 5 เหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทไม่ผ่านการรับรอง
  • การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง
  • ถามตอบ

งานนี้เหมาะสำหรับ

·      หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

·      บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

ระยะเวลาสัมมนา: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้  – 19 มกราคม 2564

วัน/เวลา: พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ WebEx
(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม 2564)

กำหนดการ:

09.45 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมงาน log in เข้าระบบ WebEx
10.00 – 11.30 น. บรรยายวิธีการเตรียมความพร้อม และ Do & Don’t ในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการฯ
11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย