back

Road to Certify-17 กุมภาพันธ์ 2563

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่ – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน
  • เข้าใจวิธีการออกแบบมาตรการควบคุมภายใน
  • การจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
  • ระบบการแจ้งเบาะแส และการสื่อสาร
  • กรณีศึกษา
  • เอกสารอ้างอิง
  • ถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·      หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

·      บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

เวลาที่ใช้ในการอบรม: 3 ชั่วโมง

วัน/เวลา: 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 8.30-12.00 น.

สถานที่: ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร2 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต

กำหนดการ:

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.30 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการฯ
11.30  – 12.00 น. หารือการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ (ถาม-ตอบ)

หมายเหตุ:

–        ขอสงวนสิทธิ์ 1 บริษัทต่อ 3 ที่นั่ง

–        ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register