back

LIVE Road to Certify 2/2020 – 24 เมษายน 63

LIVE Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่ – 24 เมษายน 2563

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน
  • และสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อยื่นขอรับรองกับ CAC
  • ถามตอบข้อสงสัย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·      หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

·      บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

เวลาที่ใช้ในการอบรม: 1 ชั่วโมง

วัน/เวลา: 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.

ข่องทางการรับชม : Live (ระบบจะส่งLinkพร้อมรายละเอียดการเข้ารับฟังบรรยายให้ผู้สมัครผ่านทาง E-mail)

กำหนดการ:

09.45 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ
10.00 – 11.00 น. บรรยายเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและข้อควรปฏิบัติในการยื่นรับรองและถามตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ:

–        ปิดรับลงทะเบียน 22 เมษายน 2563

–        ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register