back

Live – SME Clinic 1/2566 – 26 พฤษภาคม 2566

!! รับจำนวนจำกัด  

SME Clinic

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
  • สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
  • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน
  • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน
  • เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืน และความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

งานนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, เจ้าของกิจการ)
  • ทีมงาน/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการขอรับรอง, Compliance 

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • วีธิการขอรับรองและการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
  • วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม
  • ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาการบรรยาย: 3 ช.ม.

วัน – เวลา: วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

สถานที่: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. :  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
09:00 – 11:45 น. : บรรยายขั้นตอนการยื่นขอรับรองแบบ online และการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
                            วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม การยื่นเอกสารในการขอรับรอง การใช้ Anti-Bribery e-learning 

11:45 – 12:00 น. : ถาม-ตอบ

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2565

“ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย”

Register