back

Live – SME Clinic 4/2565 – 24 พฤศจิกายน 2565

SME Clinic 

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
  • สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
  • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน
  • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน
  • เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืน และความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

งานนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, เจ้าของกิจการ)
  • ทีมงาน/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการขอรับรอง, Compliance 

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • วีธิการขอรับรองและการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
  • วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม
  • ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาการบรรยาย : 2 ช.ม.

วัน/สถานที่: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ Zoom

กำหนดการ

09.45 – 10.00 น. : ผู้เข้าร่วมงาน log in เข้าระบบ Zoom
09:30 – 11:45 น. : บรรยายขั้นตอนการยื่นขอรับรองแบบ online และการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
                            วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม การยื่นเอกสารในการขอรับรอง การใช้ Anti-Bribery e-learning 

11:45 – 12:00 น. : ถาม-ตอบ

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ: Link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาจะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register