หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เข้าใจถึงกระบวนการขอรับรองของ CAC ทั้งกระบวนการ ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน การจัดทำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการเตรียมเอกสารอ้างอิงตาม checklist 71 ข้อ ของ CAC

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 • หัวหน้าทีมงาน และพนักงานบริษัทที่ถูกมอบหมายให้ดูแลกระบวนการรับรองของ CAC
 • พนักงาน HR, พนักงานที่ดูแลด้านการดำเนินงาน และกฎหมาย
 • พนักงานที่ดูแลด้าน Compliance
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • เลขานุการบริษัท

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • ภาพรวมของ Checklist 71 ข้อ
 • การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
 • การจัดทำ Code of Conduct และนโยบาย
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแส

 

ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน

 

กำหนดการจัดฝึกอบรม:

 • ACPG   49     9-10 พฤษภาคม 2019
 • ACPG   50     30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019

 

ค่าใช้จ่าย:

 • ราคาสมาชิก: 20,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
 • ราคาบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก CAC: 25,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

(* สมาชิกได้แก่บริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC หรือ สมาชิก IOD)

 

ติดต่อ:

E-mail: [email protected]

0 2955 1155
คุณ ภาคิน ต่อ 217
คุณ ธัญญพร ต่อ 406

 

 

Download

ACPG48_6 – 7 Feb 19

Application form ACPG (Fill in)_24