back

อุดมการณ์ CAC (ภาษาไทย)

ในการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทต้องตกลงที่จะปฏิบัติตาม อุดมการณ์ของ CAC  ซึ่งมีการระบุถึงข้อกำหนด, กระบวนการ incident management, การใช้ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์การผ่านการรับรอง และตราสัญลักษณ์การต่ออายุการรับรอง