back

SME Clinic – 3 เมษายน 2563

SME Clinic สำหรับSME – 3 เมษายน 2563

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic

กำหนดการ
12:30-13:00 ลงทะเบียน
13:00-15:00 เริ่มบรรยายขั้นตอนการรับรอง แบบประเมิน 17 ข้อ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบอิสระจะใช้ตรวจ
15:15-16:00 การประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุม การยื่นเอกสารในการขอรับรอง การใช้ Anti-Bribery e-learning โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ CAC
16:30-17:00 ถาม-ตอบ

วัน และสถานที่
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ IOD Members Space ชั้น 5 เกษรพลาซ่า