หลักสูตร Anti-Corruption Working Paper

หลักสูตร Anti-Corruption Working Paper จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง CAC และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นที่ checklist 71 ข้อในการยื่นขอรับรองจาก CAC รวมถึงมาตรฐาน ISO37001 สำหรับการป้องกันการจ่ายสินบน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
 • บุคลากรในบริษัทตรวจสอบ
 • พนักงานบริษัทที่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ACPG มาแล้ว

 

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 • กระบวนการรับรองของ CAC
 • COSO กรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงคอร์รัปชัน
 • การจัดทำนโยบาย และการสื่อสาร
 • ขอบเขตการสอบทาน ในเรื่อง:
  • การระบุความเสี่ยง
  • ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุนกิจกรรม
  • การทำสัญญา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขาย และจัดซื้อจัดจ้าง
  • การคุ้มครองพนักงาน และการลงโทษทางวินัย
  • การฝึกอบรม
  • ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส

Download brochure

ACS-62-04-013

 

Please sign up here.