Ethical Leadership Program (ELP)


หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียน:

  • สร้าง Tone from the Top เกี่ยวกับจริยธรรมได้ชัดเจน
  • ได้แนวทางในการตัดสินใจ เมื่อเกิด Ethical Dilemma
  • บทบาทในการกำกับกรอบจริยธรรมขององค์กร
  • การถ่ายทอดมาตรฐานจริยธรรมไปสู่องค์กร
  • การลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วม CAC
  • เรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับ:

  • กรรมการบริษัท
  • CEO / President /MD
  • ผู้บริหารระดับสูง

ELP 32 : 27 พฤศจิกายน 2566   – รอบสุดท้ายของปี เหลือ 20 ที่นั่ง !!!

(รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566)

สถานที่ : แจ้งให้ทราบภายหลัง

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 – 16.00 น.)


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม: (ราคายังไม่รวม VAT 7%)
โปรโมชั่น 2023!
ลด 10% Early bird special เมื่อสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 อาทิตย์
หรือ เมื่อสมัคร 3 ท่านขึ้นไปจากบริษัทเดียวกัน
เหลือ 16,830 บาท (สมาชิก)* และ 18,630 บาท (บุคคลทั่วไป)

*บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมฯ หรือสมาชิก IOD


ราคาเต็ม

สมาชิก: 18,700 บาท 

บุคคลทั่วไป: 20,700 บาท


 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หนังสือให้ความยินยอม (Consent) – สมาชิกและผู้เข้าอบรม

หนังสือให้ความยินยอม (Consent) – ผู้ประสานงาน


ติดต่อ: E-mail: c[email protected] หรือ โทร : 086-369-2925 หรือ 091-120-5346

Download: ELP Brochure 2023