Ethical Leadership Program (ELP)


หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียน:

 • สร้าง Tone from the Top เกี่ยวกับจริยธรรมได้ชัดเจน
 • ได้แนวทางในการตัดสินใจ เมื่อเกิด Ethical Dilemma
 • บทบาทในการกำกับกรอบจริยธรรมขององค์กร
 • แนวทางในการกำกับและถ่ายทอดมาตรฐานจริยธรรม (Ethics) ภายในองค์กร
 • การลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วม CAC
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม
 • 1 ในหลักสูตร CG ที่ผู้บริหารระดับ C level ขึ้นไป ควรเข้ารับการอบรม
 •  เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริยธรรมในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง (อัปเดตใหม่)
 •  แนวทางในการตัดสินใจเมื่อผู้นำองค์กรเผชิญกับความท้าทายเชิง Ethical Dilemma Issue ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ (อัปเดตกิจกรรม Group Discussion ใหม่ – ผ่านเรื่องสั้น 4 เรื่อง)

เหมาะสำหรับ:

 • กรรมการบริษัท
 • CEO / President /MD
 • ผู้บริหารระดับสูง

ELP 35 :  29 สิงหาคม 2567   –  25 ที่นั่ง

(สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 รับส่วนลดเพิ่ม 10%)

สถานที่ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 – 16.30 น.)


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม: (ราคายังไม่รวม VAT 7%)
โปรโมชั่น 2024!!
ลด 10% Early bird special เมื่อสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 อาทิตย์
หรือ เมื่อสมัคร 3 ท่านขึ้นไปจากบริษัทเดียวกัน
เหลือ 16,830 บาท (สมาชิก)* และ 18,630 บาท (บุคคลทั่วไป)

*บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมฯ หรือสมาชิก IOD


ราคาเต็ม

สมาชิก: 18,700 บาท 

บุคคลทั่วไป: 20,700 บาท


ดาวน์โหลดใบสมัคร

หนังสือให้ความยินยอม (Consent) – สมาชิกและผู้เข้าอบรม

หนังสือให้ความยินยอม (Consent) – ผู้ประสานงาน


ติดต่อ: E-mail: [email protected] หรือ โทร : 086-369-2925 

Download: ELP Brochure 2024