เกี่ยวกับ CAC
องค์กรร่วมก่อตั้ง CAC
คณะกรรมการ CAC
ทีมงาน

      Thai Private Sector Collective Action  against Corruption (CAC) 

 

       CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน

                                                          โดยผ่านการรวมตัวกันแบบ collective action     CAC ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2553 โดยองค์ชั้นในภาคธุรกิจ เพื่อเป็น platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันโดยความสมัครใจในรูปแบบของ collective action โดย CAC สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ทั้งนี้ CAC ได้พัฒนาระบบการรับรองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันมาใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ CAC ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

หัวใจของ CAC

CAC มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสามข้อ ได้แก่ การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน, การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน, และ การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น CAC เป็นการรวมตัวแบบ collective action เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ริเริ่มโดยภาคธุรกิจเอกชน และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน การที่มีบริษัทมาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้วถึงเกือบ 1,000 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความเสี่ยงคอร์รัปชันแล้วเกือบ 400 บริษัท ตลอดระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมา ทำให้ CAC กลายมาเป็นหนึ่งในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนระดับแนวหน้าที่โดดเด่นในภูมิภาค จุดหักเหสำคัญที่ทำให้จำนวนสมาชิก CAC เติบโตอย่างรวดเร็วได้แก่ ความพยายามในการชักชวนบริษัทต่างๆ ให้เข้ามาร่วมแบบเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (sectoral approach) และการที่บริษัทในภาคการเงินพากันเข้าร่วม CAC ทั้งอุตสาหกรรม, การสนับสนุนของหน่วยงานของทางการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง, การที่สมาชิก CAC ทำหน้าที่เป็น change agent ชักชวนให้คู่ค้าของบริษัทร่วมกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันตามและดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองจาก CAC จนถึงปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งได้ผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว ในขณะที่กิจการประกันภัย และประกันชีวิต ทุกแห่งก็ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้ว นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่ในธุรกิจการเงิน ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็ได้เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้วเช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกของ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) และ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (Thailand Marketing Research Society หรือ TMRS) ก็ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แบบเป็นกลุ่ม ในขณะที่ หอการค้าสี่แห่งของกลุ่มประเทศ Nordic ก็ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุนให้สมาชิกของทั้งสี่หอการค้าเข้าร่วม CAC

เครือข่ายของเรา

ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย CAC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พันธมิตรหลักในต่างประเทศของเราคือ Center for International Private Enterprise (CIPE) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สถาบันหลักของ National Endowment for Democracy และเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้หอการค้าสหรัฐอเมริกา โดย CIPE เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายหลักของ CAC นอกจากนี้ CAC ก็ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในประเทศ อย่างเช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT), HAND Enterprise, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อร่วมผนึกกำลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้สนับสนุน

CAC เป็นองค์กรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน 100% โดยมาจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ CAC ยังจัดหารายได้บางส่วนจากการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการสร้างภาวะผู้นำที่มีจริยธรรม

 

องค์กรร่วมก่อตั้ง CAC :

CAC ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 โดยแปดองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนไทย ประกอบด้วย

  • หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) : www.jfcct.org
  • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยwww.thailca.com
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยwww.fti.or.th
  • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย : www.fetco.or.th
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งรับหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการ CAC และรับบทนำในการขับเคลื่อนโครงการwww.thai-iod.com

คณะกรรมการ CAC :

ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่านที่เป็นที่นับถือของสังคมในวงกว้าง ทั้งในแง่ของความสำเร็จในหน้าที่การงาน และด้านจริยธรรม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายของ CAC รวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้การรับรองแก่บริษัทที่ยื่นขอการรับรองจาก CAC คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ CAC ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา โดยมีทั้ง อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประธานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

ดร. พนัส สิมะเสถียร   ดร. กอปร กฤตยากีรณ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นาย พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ ดร.ธาริษา วัฒนเกส นาย เกริกไกร จีระแพทย์ นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช นาย สุรงค์ บูลกุล นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ นาย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์

 

คณะกรรมการพิจารณารับรอง :

ประกอบด้วยกรรมการเก้าท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ กฎหมายธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงิน และตัวแทนจากบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว คณะกรรมการพิจารณารับรอง มีหน้าที่พิจารณาคำขอรับรองและเอกสารประกอบการขอรับรองที่บริษัทต่างๆ ยื่นเข้ามา ว่ามีข้อมูลและหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการ CAC พิจารณาอนุมัติให้การรับรองหรือไม่

นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นาย อนุวัฒน์ จงยินดี
นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ นาง วารุณี ปรีดานนท์ นาย ยงเกียรติ กิตะพาณิชย์

นาย สุรพงษ์ ชูรังสฤษฏิ์

นาย พนา รัตนบรรณางกูร

 

ทีมงาน :

 

นาย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์

C้hief Executive Officer Thai IOD และ เลขานุการ CAC

คุณ กุลเวช ทำหน้าที่ที่ปรึกษา (Principle Advisor) ให้ CAC มาเป็นเวลาห้าปี ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของ IOD ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2561 นอกจากนี้ คุณกุลเวช ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณารางวัล Sustainability Development Award ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ CAC และ IOD คุณกุลเวชเคยเป็น partner ของ PwC ในประเทศไทย

นาย พนา รัตนบรรณางกูร

ผู้อำนวยการ CAC

คุณ พนา รับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินงานโดยรวมของ CAC โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมงานกับ CAC ในฐานะที่ปรึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการรับรอง SME และโครงการ Citizen Feedback คุณพนามีประสบการณ์ทำงานหลายสิบปีกับบริษัท Shell ทั้งในส่วนงานด้านวิศวกรรม การค้า และการทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยเคยทำงานทั้งที่ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสิงคโปร์  คุณพนาเคยรับหน้าที่พัฒนาโรงการพลังงานหมุนเวียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการพลังงงาน, ไฮโดรเจน,ผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ท่อส่งน้ำมัน และกิจกรรมด้านการสำรวจและผลิตของ Shell

นางสาว ชนันดา พึ่งโพธิ์สภ

ผู้จัดการโครงการ

คุณชนันดา รับผิดชอบดูแลโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรนานาชาติ หอการค้าต่างประเทศ และภาคีอื่นๆ โดยในปี 2562 คุณชนันดา ได้ดูแลโครงการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทยซึ่งเป็นโครงการที่ CAC ร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme – UNDP) เพื่อจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นในภาคเอกชนเพื่อให้ทราบว่าบริการภาครัฐใดเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาคอร์รัปชันและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจมากที่สุด ก่อนที่จะร่วมงานกับ CAC คุณชนันดามีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปีในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ Social Innovation Group ให้กับบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Business Development ให้กับบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 

นางสาว พลัฏฐ์ ตันชยะสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการการรับรองบริษัทใหญ่

คุณ พลัฏฐ์ มีประสบการณ์การทำงาน 9 ปีในส่วนงานบริการลูกค้า และฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ Shell Fleet Card และยังมีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้ออีก 5 ปี คุณ พลัฏฐ์ ได้เข้ามาร่วมงานกับ CAC มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยทำหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ CAC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตัวโครงการรับรอง SME นอกจากนี้ คุณ พลัฏฐ์ ดูแลในส่วนของการให้การรับรองบริษัทใหญ่ และยังช่วยประสานงานในการจัดงานสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกับสมาชิก การตอบข้อซักถามและอัพเดตข้อมูล รวมถึงงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

นางสาวณัฐสุรีย์ สุรเกียรติ

ประสานงานโครงการ CAC / SME

คุณณัฐสุรีย์ มีประสบการณ์ด้านเลขานุการและประสานงานในบริษัทเอกชนมานานกว่า 5 ปี นอกจากนี้ ยังเคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านฝ่ายขายให้กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล และ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณณัฐสุรีย์ ได้เข้ามาร่วมงานกับ CAC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยทำหน้าที่สนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆของ CAC ร่วมกับคุณพลัฎ ตลอดจนเก็บและรวบรวมข้อมูลของบริษัทต่างๆ ทั้งที่ เป็นสมาชิก, กำลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อติดต่อเข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการ CAC นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลกับบริษัท SME  ที่สนใจเป็นสมาชิกกับ CAC อีกด้วย