นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคมฯ”) คำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงจะเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดทำและส่งไปยังเจ้าของข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อันได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ดังนี้ (ก) บุคลากร (ข) สมาชิก ผู้แทนนิติบุคคลสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้แทน และผู้ประสานงาน (ค) กรรมการที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ง) คู่ค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น (เรียกรวมกันว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งสมาคมฯ ได้ส่งมอบให้ท่านพิจารณาไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นการยกเลิก แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกัน ให้ข้อกำหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผล เนื่องจากสมาคมฯ ได้ส่งมอบให้ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ความยินยอมหรือไม่เป็นการเฉพาะ

  1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลซึ่งเสียชีวิตแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กำหนดโดยพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   โดยทางสมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ รูปภาพ บันทึกวิดีโอ
    เลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ชื่อบริษัท หรือองค์กรที่ทำงาน ทะเบียนรถ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
   • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพและโรคประจำตัว
   • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Social Application เช่น Line ID/Facebook หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
   • ข้อมูลสมาชิก เช่น เลขรหัสสมาชิก ประเภทสมาชิก ประวัติการเข้าอบรม และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
   • ข้อมูลพนักงาน เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ประวัติการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อมูลการเข้าและออกงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การขาดและลางาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการประเมินอื่นใด ข้อมูลการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
   • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ค่าตอบแทน รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลทางภาษี การหักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย รายละเอียดการทำธุรกรรมกับทางสมาคมฯ
   • ข้อมูลด้านความชอบและความสนใจ เช่น กีฬาหรือกิจกรรมที่สนใจ
   • ข้อมูลด้านคุณวุฒิ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน/รางวัลเกียรติคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ด้านคุณวุฒิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
   • ข้อมูลทางด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของสมาคมฯ
   • ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log files) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลอื่น ๆ ด้านสารสนเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

    หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมทำงาน ร่วมเป็นสมาชิก ดำเนินกิจกรรม เป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการ ใด ๆ กับสมาคมฯ สมาคมฯ มีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาคมฯ สมาคมฯ อาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน ดำเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอ หรือดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ในสัญญา รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายที่สมาคมฯ ต้องปฏิบัติตาม

    หากว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สมาคมฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้พิจารณานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยท่านต้องนำส่งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ ตามที่สมาคมฯ อาจร้องขอ

    สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สมาคมฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้สมาคมฯ เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดใน ข้อ 15.

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือช่องทางอื่น ซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

   • ใบสมัคร แบบตอบรับ แบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรือเอกสารอื่นใด: เช่น ใบสมัครเป็นสมาชิกและกรรมการอาชีพ ใบต่ออายุสมาชิก ใบสมัครหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร งานอบรม งานสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด นามบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ตลอดจนแบบตอบรับการสนับสนุนแก่สมาคมฯ แบบตอบรับการส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯ แบบฟอร์มการสั่งซื้อใด ๆ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ท่านได้ส่งมอบให้แก่สมาคมฯ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของสมาคมฯ
   • การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างท่านกับสมาคมฯ: เช่น การสนทนาโดยตรง หรือโดยผ่านโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ หรือแอปพลิเคชันข้อความ เช่น Line/Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึงการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใด ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ หรือที่สมาคมฯ เป็นผู้ควบคุม
   • การใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน: สมาคมฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของสมาคมฯ ผ่านคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน รวมถึงเมื่อท่านใช้บริการ หรือเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสมาคมฯ
   • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน: สมาคมฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประสานงาน เลขา
    ผู้ติดต่อของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนโดยชอบธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคคลอ้างอิง หรือบุคคลที่ร่วมงานกับท่าน
   • บุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่น: เช่น สมาชิกสมาคมฯ บริษัทที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ รวมถึงผู้ให้บริการอื่นใดที่ทำงานร่วมกับสมาคมฯ ซึ่งอาจเป็นการติดต่อสอบถามโดยตรง หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เช่น สภาวิชาชีพบัญชี
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • แหล่งข้อมูลสาธารณะ: สมาคมฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือเว็บไซต์สาธารณะ
  3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปีนับแต่ (ก) นิติสัมพันธ์ระหว่างท่าน/บุคคลที่ท่านเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และสมาคมฯ สิ้นสุดลง หรือ (ข) วันที่สมาคมฯ ได้รับข้อมูลจากท่าน
   อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอนุญาต (ข) ท่านและสมาคมฯ ยังคงมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน (ค) สมาคมฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สมาคมฯ หรือ (จ) มีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงวัตถุประสงค์ใดอื่นที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้  หรือที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
   • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    1. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นต้น
    2. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
   • ฐานสัญญา
    1. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น ประเมิน พิจารณา และคัดเลือกบุคลากร หรือคู่ค้าที่สมาคมฯ จะเข้าทำสัญญาด้วย
    2. เพื่อเข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใด ๆ กับท่านตลอดจนการปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างท่านและสมาคมฯ หรือตามคำสั่งของท่านตามที่ท่านมีสิทธิในสัญญาดังกล่าว เช่น การติดต่อประสานงาน การมอบหมายหน้าที่ตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน
    3. เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก เช่น รับสมัครสมาชิก ตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อชำระค่าสมาชิก จัดทำและส่งบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิก รวมถึงการต่ออายุสมาชิก การเปลี่ยนแปลงสถานะ การทำประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
    4. เพื่อการจัดกิจกรรมตามที่เจ้าของข้อมูลแสดงเจตนาในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร สัมมนา การบรรยาย โครงการหรือกิจกรรมอื่นใด ตลอดจนขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดเตรียมอาหารและที่จอดรถ การจัดทำป้ายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
    5. เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ผู้จัดเตรียมอาหาร เพื่อให้บริการแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ
    6. เพื่อสรรหากรรมการและสมาชิกของคณะทำงาน สำหรับกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น โดยได้รับการตอบรับหรือสมัครใจเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือสมาชิกของคณะทำงานในคราวนั้น ๆ แล้ว
   • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมฯ
    1. เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการร่วมงานกับสมาคมฯ
    2. เพื่อดำเนินการด้านบุคลากร เช่น เพื่อเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านในฐานะผู้สมัครงานเพื่อ โอกาสในการจ้างงานในอนาคต และเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯ
    3. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศและบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมสมาคมฯ ประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นการทั่วไป ผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ หรือที่สมาคมฯ เป็นผู้ควบคุมโดยที่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาที่เจาะจงเป้าหมาย (Targeted Advertisement)
    4. เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้เขียนบทความประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ หรือที่สมาคมฯ เป็นผู้ควบคุมรวมถึงการส่งจดหมายข่าวให้กับสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป
    5. เพื่อการยืนยันตัวตนของคู่ค้าก่อนเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา
    6. เพื่อรวบรวมข้อมูลของตัวแทนนิติบุคคล รวมถึงเพื่อติดต่อประสานกับคู่ค้านิติบุคคลผ่านตัวแทนนิติบุคคล เช่น แจ้งการโอนเงิน
    7. เพื่อการป้องกัน รับมือ และบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในสมาคมฯ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสมาคมฯ และการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
    8. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสมาคมฯ และทางสารสนเทศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม รวมถึงใช้เพื่อการสอบสวนการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดอันตราย
   • ฐานความยินยอม
    1. เพื่อดำเนินการด้านบุคลากร เช่น เพื่อส่งบุคลากรไปดำรงตำแหน่งหรือกิจกรรมใดกับบุคคลภายนอก เพื่อรับรองสถานะการเป็นพนักงานกับบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน หรือนายจ้างใหม่ของบุคลากร และเพื่อดูแลหรือดำเนินตามคำขอของท่านหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    2. เพื่อส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้สนับสนุนของสมาคมฯ เป็นข้อมูลและการเบิกทุนสนับสนุนแก่สมาคมฯ
    3. เพื่อติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำสัญญา
    4. เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลกรรมการอาชีพบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็นข้อมูลสาธารณะ และระบบ IOD Director Search ซึ่งจำกัดเฉพาะสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูล และเปิดเผยแก่ผู้สนใจเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกรรมการอาชีพท่านใด ๆ
    5. เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลผู้เข้าร่วมหลักสูตร การอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อวิทยากรหรือผู้บรรยายสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
    6. เก็บรวบรวมและส่งหรือโอนข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนโครงการให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนแก่สมาคมฯ เพื่อเป็นข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือ การเบิกทุนสนับสนุน
    7. เก็บรวบรวมและใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ข่าวสาร การอบรมหลักสูตร การสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยตลาด (Marketing Research) เพื่อพัฒนากิจกรรมของสมาคมฯ
    8. เพื่อประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct Marketing) นำเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
    9. เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยตลาด (Marketing Research) โดยมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการพัฒนากิจกรรมของสมาคมฯ
    10. เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เพื่อการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของท่าน เพื่อดำเนินตามคำขอเบิกหรือคำขอคืน ค่ารักษาพยาบาล และจัดเก็บหลักฐานการเบิกหรือคำขอคืนดังกล่าวเป็นหลักฐาน

  5. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสมาคมฯ เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
   ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือยินยอมของท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หรือกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังประเภทของบุคคลที่สาม และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ ดังกล่าวต่อไปนี้
   • ผู้ให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลแก่สมาคมฯ และผู้ที่สนใจติดต่อกรรมการอาชีพ
   • องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของสมาคมฯ หรือร่วมงานกับสมาคมฯ เช่น UNDP-International ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
   • องค์กรหรือหน่วยงานที่สมาคมฯ มีการไปบรรยาย สัมมนา หรืออบรม
   • ผู้เข้าร่วมในการอบรม การบรรยาย การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดของสมาคมฯ
   • บุคคลทั่วไป หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมฯหรือสื่อ Social Media และ Social Application
   • คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จากภายนอกสมาคมฯ เช่น คณะกรรมการ CAC คณะกรรมการพิจารณารับรอง CAC เป็นต้น รวมถึงเลขา หรือผู้ประสานงานของบุคคลดังกล่าว
   • หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมสรรพากร ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น
   • สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินแก่ท่าน ธนาคารที่ดูแลธุรกรรมทางการเงินให้แก่สมาคมฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   • บริษัทประกันภัย รวมถึง บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย และผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
   • ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ที่ทำงานกับสมาคม เพื่อจัดเตรียมและจัดหาบริการและสินค้าหรือบริการให้แก่สมาคม เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ สายการบิน และโรงแรม ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ผู้ให้บริการด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือการค้นคว้าข้อมูลทางการตลาด การทำธุรกรรม การจัดทำเงินเดือน (Payroll) ผู้จัดกิจกรรม การให้บริการด้านสถานที่ อาหารและสินค้า หรือบริการอื่น ๆ
   • ตัวแทน บริษัทตัวแทน ผู้แทน บริษัทการตลาด บริษัทค้นคว้าทางการตลาด ที่ทำงานให้แก่สมาคม
   • ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความและผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
   • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้ติดต่อ เลขา ผู้ประสานงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
  6. การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
   สมาคมฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หรือองค์กรอื่นนอกราชอาณาจักรไทย เช่น องค์กรผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมฯ หรือองค์กรที่จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยสมาคมฯ จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักรไทย เช่น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูล หรือการจัดให้มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

   ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

  7. คุกกี้ (Cookies)
   คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของท่าน เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ   สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับสมาคมฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ

   คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายกับคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยคุกกี้ (Cookies) นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสมาคมฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสมาคมฯ การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

   • เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ ได้
   • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ ในการดำเนินการการให้บริการออนไลน์
   • เพื่อช่วยให้สมาคมฯ สามารถจดจำ และตอบสนองท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจดจำชื่อ บัญชีผู้ใช้งาน รหัส หรือการตั้งค่าที่ผ่านมาเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันในครั้งถัดไป และ
   • เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ
   • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของท่านเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)
   • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และความถูกต้องของคำขอต่างๆ ของท่านบนเว็บไซต์
   • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
    ท่านอาจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไปได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ในกรณีที่ท่านลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
  8. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
   ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผู้เยาว์ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพังตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมาคมฯ ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง เว้นแต่กรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี สมาคมฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองทุกกรณี

   ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลไร้ความสามารถ สมาคมฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนเท่านั้น

   ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ สมาคมฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนเท่านั้น

   ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ มีสถานะเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว หากสมาคมฯ ทราบว่าท่านมีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
   ไร้ความสามารถ สมาคมฯ จะรีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง
   ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่าน (ตามแต่กรณี)

  9. กล้องวงจรปิด
   สมาคมฯ ได้มีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าออก ณ บริเวณสำนักงานของสมาคมฯ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันภยันตรายและอุบัติเหตุ รวมถึงเพื่อการสืบสวนสอบสวนกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจำกัดการเข้าถึงบันทึกกล้องวงจรปิดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  10. มาตรการการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมฯ จึงได้มีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึง การเข้ารหัสข้อมูล และการล็อคสถานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
   ท่านมีสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ โดยสิทธิดังกล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในสิทธินั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย
   • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา:ท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สมาคมฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
   • สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมาคมฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสัญญา หรือภายใต้หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกำหนด
   • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่สมาคมฯ ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
   • สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนด้วยเหตุบางประการได้
   • สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมาคมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้สมาคมฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน    การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้สมาคมฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
   • สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากสมาคมฯ หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของสมาคมฯ มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับสมาคมฯ เมื่อใดก็ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านั้น หรือจะเพิกถอนทั้งหมดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่สมาคมฯ กำหนด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

    ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อกับสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 15.
    ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรื่องใด สมาคมฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิกถอนดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

    เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ คำนึงถึง และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมฯ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคำขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอำนาจในการยื่นคำขอดังกล่าว (ข) คำขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่ส่งคำขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ที่สมาคมฯ (ค) คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำ ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ง) สมาคมฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำขอของท่านตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

  12. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ
   นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับกิจกรรมของสมาคมฯ และการใช้งานเว็บไซต์ หรือ
   แอปพลิเคชันของสมาคมฯ เท่านั้น โดยบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ อาจมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากท่านได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ท่านจะต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันนั้น ๆ แยกต่างหากจากของสมาคมฯ ก่อนที่จะกรอกและส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้คุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ
  13. การตรวจสอบและแก้ไข
   สมาคมฯ จะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
   ที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สมาคมฯ
   จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยเร็ว
  14. บททั่วไป
   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การกำกับ และการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแห่งประเทศไทย  
  15. ติดต่อเรา
   หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 11. ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง

   สมาคมฯ
   ถึง: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   ที่อยู่:
   อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   เบอร์ติดต่อ: (66) 2955 1155
   อีเมล: [email protected]

   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ถึง: คุณนิสา จิระพงษ์วนิช
   ที่อยู่:
   อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   เบอร์ติดต่อ: (66) 2955 1155 ต่อ 100
   อีเมล: [email protected]

สมาคมฯ ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จากนโยบายฉบับแรก

โดยให้มีผลใช้บังคับนโยบายนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566