1

ตัดสินใจ

 • ทำความเข้าใจกับเกณฑ์การพิจารณาบริษัทใหญ่ และ SME
 • เข้าร่วมรับฟังข้อมูลในกิจกรรม Road to Join CAC หรือ SME Executive Briefing
 • ทำความเข้าใจกับใบประกาศเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของ CAC
 • ขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
2

ประกาศเจตนารมณ์

 • ประธานกรรมการ หรือ CEO ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์
 • เริ่มตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอรับรอง
 • เข้าร่วมกิจกรรม Road to Certify หรือ SME Clinic ที่ CAC จัด
 • ทำความเข้าใจกับ Checklist 71 ข้อ และ 17 ข้อ
3

เตรียมยื่นขอรับรอง

 • ประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน
 • พัฒนา และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง
 • กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้
 • ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน
 • สร้างช่องทางแจ้งเบาะแส (whistleblowing channels)
 • สื่อสารนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกหมดได้รับทราบ
 • ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมตามความสมัครใจในหลักสูตรที่ CAC จัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG), Corruption Risk and Control (CRC) Workshop และ/หรือ หลักสูตร Working Paper
4

ยื่นขอรับรอง

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ตรวจสอบอิสระลงนามรับรองเอกสาร
 • ในกรณีของ SME ผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการอบรมจาก CAC ลงนาม รับรองเอกสาร
 • ยื่นเอกสาร checklist ภายในกรอบเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์ และยื่นขอต่ออายุการรับรองเมื่อครบสามปี โดยต้องยื่นขอต่ออายุล่วงหน้า 3-6 ก่อนทที่การรับรองจะหมดอายุ
 • ขอ invoice ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองจาก CAC และชำระเงิน

ตัดสินใจ  

การประกาศเจตนารมณ์กับ CAC สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการที่บริษัทต้องเข้าใจก่อนว่า CAC คืออะไร และมีเป้าหมายอย่างไร ในขั้นตอนนี้ เราแนะนำให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม Road to Certify (สำหรับบริษัทใหญ่) และ SME Executive Briefing (สำหรับ SMEs) ซึ่ง CAC จัดขึ้นเป็นประจำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าทำไมบริษัทของท่านถึงควรเข้าร่วม CAC, หลักการทำงานของ CAC, บทบาท และ ความรับผิดชอบของท่าน และภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดในการเข้าร่วม CAC

ประกาศเจตนารมณ์  

ประกาศเจตนารมณ์: การร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ ถือเป็นบันได้ขั้นแรกไปสู่การรับรองของ CAC การที่บริษัทยื่นใบประกาศเจตนารมณ์กับ CAC จะทำให้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Road to Certify และ SME Clinic และมีสิทธิ์เข้าร่วมในเครือข่ายของ CAC ที่จะมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

เตรียมยื่นขอรับรอง

  

เตรียมยื่นขอรับรอง การพัฒนาระบบป้องกันคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรก็เหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัญหาสินบน หากมีระบบป้องกันคอร์รัปชันที่ดีก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของบริษัทและบุคลากรของบริษัททั้งความเสี่ยงด้าน กฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง การทบทวนตัวเองด้วย checklists 71 ข้อ และ 17 ข้อของ CAC เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้บริษัทสามารถประเมินตัวเองได้ว่ายังมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มอีกบ้าง โดยสาระสำคัญอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การติดตาม และปรับปรุงนโยบาย

ยื่นขอรับรอง  

เกณฑ์การพิจารณารับรองของ CAC อิงจากความสมบูรณ์ของเอกสารที่บริษัทส่งเข้ามา การเน้นเนื้อหาส่วนสำคัญในเอกสารที่บริษัทส่งเข้ามาจะช่วยให้ CAC พบสิ่งที่มองหาได้ง่ายขึ้น

บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้วจะต้องยื่นขอต่ออายุการรับรองเมื่อครบ 3 ปี