CAC Change Agent คืออะไร

CAC Change Agent คือ โครงการพิเศษที่แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกซนไทย (CAC) เชิญชวนบริษัทที่ผ่านการรับรองกับ CAC และให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของตนเข้าร่วม CAC ในโครงการรับรอง SME ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท 29 บริษัทที่เข้าร่วมเป็น Change Agent

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent

บริษัทที่ได้ร้บรางวัล CAC Change Agent 2019

ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent

 • ได้รับสิทธิในการเชิญ CAC ไปบรรยายพิเศษให้กับคู่ค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ลดความเสี่ยงในการเสียชื่อเสียง จากการติดต่อรับบริการจากคู่ค้าที่ไม่โปร่งใส

 • สร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าถึงมาตรฐานการทำธุรกิจของบริษัทที่มีจรรยาบรรณ โปร่งใส

 • ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็น CAC Change Agent

 • เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองกับ CAC และยังไม่หมดอายุการรับรอง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับตราสัญลักษณ์ CAC Change Agent

 • สามารถเชิญชวนให้บริษัทคู่ค้าเข้าประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ได้ตั้งแต่ 5 บริษัทขึ้นไป โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล CAC Change Agent Award

 • สามารถเชิญชวนให้บริษัทคู่ค้า (SME) เข้าประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ได้อย่างน้อย 10 บริษัทใน 1ปี

 • มีการให้สิทธิประโยชน์กับคู่ค้า เช่น การได้เป็น short list, การสนับสนุนเรื่องความรู้ด้านทำธุรกิจการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับรอง, การจัดงานเฉพาะให้กับคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง

  **ทั้งนี้สิทธิประโยชน์สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร**

คุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าที่เป็น SME

 • บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • บริษัทต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • มีรายได้ต่อปี น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

  ** ในกรณีที่บริษัทคู่ค้าบางราย มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม 3 ข้อนี้ คู่ค้ารายดังกล่าวจะต้องทำการ

  ยื่นขอรับรองกับ CAC โดยใช้แบบประเมินตนเอง 7 1 ข้อเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ **

ประโยชน์ที่บริษัท SME จะได้รับในการเข้ารับรองกับ CAC

 • ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายเป็นค่าสินบน

 • ลดความเสี่ยงในการเสียชื่อเสียง และความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามมาตรา 176 แห่งพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

CAC ได้รับเชิญบรรยายให้กับคู่ค้าของบริษัท Change Agent

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม/ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ CAC

E-mail: [email protected]
FB: www.facebook.com/thaicac
Website: www.thai-cac.com
Tel: 02-955-1155 ต่อ 312-314 หรือ 088-088-5085