Anti-Corruption Working Paper

“ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน”


หลักสูตร Anti-Corruption Working Paper จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง CAC และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นที่ checklist 71 ข้อในการยื่นขอรับรองจาก CAC รวมถึงมาตรฐาน ISO37001 สำหรับการป้องกันการจ่ายสินบน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
 • บุคลากรในบริษัทตรวจสอบ
 • พนักงานบริษัทที่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ACPG มาแล้ว

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 • กระบวนการรับรองของ CAC
 • COSO กรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงคอร์รัปชัน
 • การจัดทำนโยบาย และการสื่อสาร
 • ขอบเขตการสอบทาน ในเรื่อง:
  • การระบุความเสี่ยง
  • ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุนกิจกรรม
  • การทำสัญญา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขาย และจัดซื้อจัดจ้าง
  • การคุ้มครองพนักงาน และการลงโทษทางวินัย
  • การฝึกอบรม
  • ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ หลักสูตร Working Paper ในปี 2565 จะจัดในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom โดยมีเนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิม

Working Paper 1/2565: วันที่ 2-3 มีนาคม 2565 (Online)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (09.00 – 16.30 น.)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม (รวม VAT 7%)


สมาชิก: 15,000  บาท (บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมฯ หรือสมาชิก IOD)

บุคคลทั่วไป: 19,000  บาท


ติดต่อ: E-mail: [email protected] หรือ โทร : 02-955-1155 ต่อ 312313314

Download Working Paper brochure 2022