Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1078

472

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

CAC ประกาศจัดสอนหลักสูตรผ่าน Online ตลอดปี 2564

ประกาศเจตนารมณ์

CAC ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ

ณ อาคารรัฐสภา เพื่อเสนอแนะแนวทางยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย

ประกาศเจตนารมณ์

SEMINARS & EVENTS
[ All ]

Live – Road to Certify 3/2021 – 21 กรกฎาคม 2564

14/06/2021

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลสำหรับ […]

[ More ]

Live – Road to Join CAC 3/2021 – 6 กรกฎาคม 2564

04/06/2021

Road to join CAC เป็นงานบรรยายสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใ […]

[ More ]

Live – SME Clinic 1/2021 – 2 มีนาคม 2564

01/02/2021

SME Clinic  ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านเรียนรู้ […]

[ More ]

RESOURCE
[ All ]

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

12 / พ.ค. / 2021

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำกา […]

[ More ]

แนวปฏิบัติ “การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” และ “การจ้างพนักงานรัฐ

21 / ธ.ค. / 2020

ทาง CAC ได้จัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง การจ่ายค่าอํานวยความส […]

[ More ]

Our Sponsors: