back

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำการปรับชื่อ โลโก้ และตรารับรองของ CAC ใหม่ และได้เริ่มประกาศใช้ชื่อ โลโก้ และตรารับรองใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในงาน Road to Join CAC

ชื่อของ CAC 

  • ชื่อเดิม (ไทย): โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  • ชื่อใหม่ (ไทย): แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
  • ชื่อเดิม (English): Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
  • ชื่อใหม่ (English): Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

โลโก้ของ CAC

แนวคิดของการออกแบบโลโก้ใหม่ ซึ่งทาง CAC ต้องการสื่อถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเอกชน ที่ต้องการสร้างธุรกิจแบบ “ขาวสะอาด” โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยมี “ความกล้า” ที่จะประกาศตนเพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันฯ และออกมายืนในที่มี “แสงสว่าง” ซึ่งทาง CAC ได้นำแนวคิดทั้งสามมารวมที่ตัวอักษร A ที่เปรียบเสมือนแสงสว่าง ส่องลงมา นอกจากนี้ยังได้มีการปรับอักษรด้านข้าง เพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

ตรารับรอง

CAC ได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มตราสำหรับสมาชิกของ CAC โดยตราใหม่มีทั้งหมด 3 ประเภท

  • ตราสำหรับบริษัทที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์
  • ตราสำหรับบริษัทที่ผ่านการรับรองหรือผ่านการต่ออายุการรับรอง
  • ตราสำหรับบริษัทที่ประกาศเป็น CAC Change Agent และชักชวนบริษัทคู่ค้าที่เป็น SME ได้ตั้งแต่ 5 บริษัทขึ้นไป เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ CAC SME Certification 

บริษัทที่เป็นสมาชิกของ CAC และสนใจนำตราของ CAC ไปใช้ ควร Download และศึกษา เอกสาร Corporate Identity (CI) นี้ ซึ่งมีข้อกำหนดในการนำโลโก้และตราของ CAC ไปใช้ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ทาง CAC ขอสงวนสิทธิ ให้ตรากับสมาชิกของ CAC เท่านั้น และสามารถถอดถอนสิทธิได้ตามข้อกำหนดในเอกสารอุดมการณ์ของ CAC 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทีมงาน CAC ได้ที่ [email protected]