back

อุดมการณ์ CAC (ภาษาไทย)

ในขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทจะต้องตกลงที่จะปฏิบัติตาม อุดมการณ์ของ CAC  ซึ่งมีการระบุถึงข้อกำหนด, กระบวนการ incident management, การใช้ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์การผ่านการรับรอง และตราสัญลักษณ์การต่ออายุการรับรอง เป็นต้น