back

แนวปฏิบัติ “การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” และ “การจ้างพนักงานรัฐ

ทาง CAC ได้จัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) และ การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรสำหรับการยื่นขอรับรอง ทั้งนี้ CAC มิได้บังคับให้
บริษัทต้องจัดทําตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

แนวปฏิบัตินี้สามารถ download ได้ที่ลิงค์นี้