back

คู่มือต่อต้านสินบนของ SME (SME Anti-Bribery Toolkit ภาษาไทย)

SME Anti-Bribery Toolkit ฉบับนี้จะช่วยให้พนักงานของ SME และผู้ตรวจสอบอิสระเข้าใจกระบวนการรับรองของ CAC และ checklist 17 ข้อ