back

รายชื่อและช่องทางการติดต่อ IA สำหรับ SME

SME IA Contact List เป็นรายชื่อของผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร SME Independent Auditor ของ CAC โดย SME จะต้องใช้ IA ที่อยู่ในรายชื่อของ CAC หรือไม่ก็ส่ง IA ที่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจสอบมาเข้าอบรมหลักสูตร SME IA