back

รายชื่อและช่องทางการติดต่อ IA สำหรับ SME

SME IA Contact List (ไฟล์ Excel) เป็นรายชื่อของผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร SME Independent Auditor ของ CAC และได้เข้าร่วมประชุมกับ CAC ในปี 2022 เพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ทางบริษัท SME จะต้องใช้ IA ที่อยู่ในรายชื่อของ CAC หรือไม่ก็ส่ง IA ของบริษัทที่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจสอบมาเข้าอบรมหลักสูตร SME IA ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 5,000 บาท

การเข้าตรวจสอบเอกสารประกอบ CAC Checklist 17 ข้อ ของ IA จะเริ่มด้วยการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจมากขึ้น โดยการสัมภาษณ์จะมีเนื้อหาตามเอกสารนี้ (ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565) และหลังจากนั้น จะเป็นการตรวจเอกสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท อาจใช้เวลา 3-5 วัน