back

Live – Road to Join CAC & SME Briefing 3/2024 – 24 กรกฎาคม 2567

Road to join CAC & SME Briefing

เป็นงานบรรยายสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท SME ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจกับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความสนใจในการสร้างระบบสร้างระบบป้องกันการรับและจ่ายสินบน

โดยในงานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจหากบริษัทไม่มีกลไกการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งแนะแนววิธีการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง, การจัดทำแบบประเมินตนเอง, การตรวจสอบและวิธีการติดตามประมวลผลซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะป้องกันการให้และสนใจเข้ารับรองกับ CAC


ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

·   มีความเข้าใจถึงหลักการของแบบประเมินตนเอง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำแบบประเมิน

·   มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส

·   สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศไทยและคู่ค้าต่างชาติ

·   ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน

·   ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับผู้ให้และองค์กรที่ให้สินบน

·   เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืนและความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

งานบรรยายนี้เหมาะสำหรับ

·        ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, ประธานกรรมการบริหาร,เจ้าของธุรกิจ)

·       เลขานุการบริษัท

·       กรรมการผู้จัดการ

·       ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CAC และผู้ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วแต่ยังขาดความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

หัวข้อที่น่าสนใจ

·         แนวคิดเรื่องคอร์รัปชัน

·       ความจำเป็นของการจัดทำนโยบายและมาตรการควบคุมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

·       ผลกระทบจากการไม่มีนโยบายและมาตรการควบคุมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

·       วิธีการประเมินความเสี่ยง

·       ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาสัมมนา : 2 ช.ม.

วัน/สถานที่: วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ Zoom

กำหนดการ

09.45 – 10.00 น. : ผู้เข้าร่วมงาน log in เข้าระบบ Zoom

10.00 – 11.30 น. : การบรรยาย

11.30 – 12.00 น. : Q&A

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: Link เพื่อเข้างานสัมมนาจะจัดส่งให้ผู้ที่ลงทะเบียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟังบรรยาย

Register