SEMINARS & EVENTS

Live – Road to Certify 3/2020 – 3 กรกฎาคม 2563

12 / Jun / 2020

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CA...

[More]

Live – Road to Join 2/2020 19 มิถุนายน 2563

17 / May / 2020

Road to join CAC เป็นงานบรรยายสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบ...

[More]

บริษัทที่ผ่านการรับรองในไตรมาส 4 ประจำปี 2562

21 / Feb / 2020

บริษัทที่ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองไตรมาส 4 ประจำปี 2562 ดังรายนามต่อไปนี้ 1.บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ทีทีซีแอล...

[More]

Large Companies Road to Join – 14 กุมภาพันธ์ 2563 **Fully Booked**

16 / Jan / 2020

Road to join CAC เป็นงานสัมมนาสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบ...

[More]