RESOURCE

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

12 / พ.ค. / 2021

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำกา […]

[More]

Template ตารางประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันของบริษัทขนาดใหญ่

04 / มี.ค. / 2019

CAC ได้จัดทำ Risk Assessment and Control template สำหรั […]

[More]

แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ (Version 2.1) สำหรับบริษัทขนาดใหญ่

22 / ก.พ. / 2019

Checklist 71 ข้อ version 2.1 นี้เป็นแบบประเมินตนเองสำหร […]

[More]

อุดมการณ์ CAC (ภาษาไทย)

22 / ก.พ. / 2019

ในขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทจะต้องตกลงที่จะปฏิบัต […]

[More]

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

22 / ก.พ. / 2019

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC Declaration Form […]

[More]