RESOURCE

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

06 / มี.ค. / 2024

CAC ได้จัดทำ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน […]

[More]

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน

19 / ก.ค. / 2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ)  ได้ทำการป […]

[More]

CAC Declaration Form (English version)

20 / ก.ย. / 2022

This is a sample of the CAC Declaration form in English […]

[More]

ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง Online ของบริษัท SME

11 / ก.ค. / 2022

เอกสารการยื่นขอรับรอง online  คลิกที่นี่

[More]

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

12 / พ.ค. / 2021

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำกา […]

[More]

อุดมการณ์ CAC (ภาษาไทย)

22 / ก.พ. / 2019

ในขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทจะต้องตกลงที่จะปฏิบัต […]

[More]

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

22 / ก.พ. / 2019

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC Declaration Form […]

[More]

รายชื่อและช่องทางการติดต่อ IA สำหรับ SME

21 / ก.พ. / 2019

SME IA Contact List (ไฟล์ Excel) เป็นรายชื่อของผู้ตรวจส […]

[More]

Audit Script สำหรับ Checklist 17 ข้อของ SME

21 / ก.พ. / 2019

บริษัท SME ที่กำลังเตรียมเอกสารประกอบ Checklist 17 ข้อ […]

[More]

คู่มือต่อต้านสินบนของ SME (SME Anti-Bribery Toolkit ภาษาไทย)

07 / ม.ค. / 2019

SME Anti-Bribery Toolkit ฉบับนี้จะช่วยให้พนักงานของ SME […]

[More]

ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับ SME

07 / ม.ค. / 2019

บริษัท SME ที่จะยื่นขอรับรองในโครงการ CAC SME กรุณาใช้ต […]

[More]