RESOURCE

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

12 / พ.ค. / 2021

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำกา […]

[More]

อุดมการณ์ CAC (ภาษาไทย)

22 / ก.พ. / 2019

ในขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทจะต้องตกลงที่จะปฏิบัต […]

[More]

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

22 / ก.พ. / 2019

ตัวอย่างใบประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC Declaration Form […]

[More]

รายชื่อและช่องทางการติดต่อ IA สำหรับ SME

21 / ก.พ. / 2019

SME IA Contact List เป็นรายชื่อของผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่า […]

[More]

Audit Script สำหรับ Checklist 17 ข้อของ SME

21 / ก.พ. / 2019

บริษัท SME ที่กำลังเตรียมเอกสารประกอบ Checklist 17 ข้อ […]

[More]

คู่มือต่อต้านสินบนของ SME (SME Anti-Bribery Toolkit ภาษาไทย)

07 / ม.ค. / 2019

SME Anti-Bribery Toolkit ฉบับนี้จะช่วยให้พนักงานของ SME […]

[More]

ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับ SME

07 / ม.ค. / 2019

บริษัท SME ที่จะยื่นขอรับรองในโครงการ CAC SME กรุณาใช้ต […]

[More]